(پایگاه اطلاع رسانی تهران تئاتر)

 

 

 

 

اطلاعیه شماره یک / مورخ ۲۵/7/91

بسمه تعالی

بدینوسیله؛ شورای اخلاق حرفه­ای گروه تئاتر اقلیما تخلفات صورت گرفته و مستدل توسط آقای محمدرضا حمیدی فرزند ناصر به شماره شناسنامه 1740602609 صادره از اهواز را به شرح زیر اعلام می­دارد:

1- عدم پایبندی به بند اول قرارداد گروه تئاتر اقلیما؛ به طوری که نام برده در طول تمرینات با مسافرت های پی در پی به خارج از تهران و نیز عدم بازگشت به موقع به تهران باعث اخلال در نظم تمرینات گروه گردیده است.

2- ترک یک باره ی تمرین در حضور سایر اعضای گروه و بدون اطلاع کارگردان و عدم بازگشت به محل تمرین.

3- ایجاد تشویش در حاشیه محل برگذاری تمرین با بیان دیدگاه های سیاسی و بی ارتباط با اصل موضوع تمرین.

4- توهین به شخص کارگردان با ارسال پیام از طریق تلفن همراه.

5- عدم راستی و صداقت در گفتار.

خاطر نشان می کند که تمام تخلفاتی که از طریق این شورا اعلام شد مستدل و با شهادت شهود بوده که در صورت لزوم امکان ارائه همه آن ها توسط نماینده این شورا در مراجع قانونی امکان پذیر خواهد بود.

(حکم شورای اخلاق)

این شورا پس از بررسی تخلفات صورت گرفته از طرف نام برده و نیز با در نظر گرفتن مستندات و شهادت شهود؛ رأی به انتشار موارد تخلف به همراه عکس نام برده در این پایگاه جهت اطلاع عموم و نیزجامعه هنری به مدت چهار سال از تاریخ انتشار این اطلاعیه می نماید.

خاطر نشان می شود که احکام شورای اخلاق در چهارچوب اساسنامه و مطابق با منشور اخلاقی گروه توسط سه تن از کارشناسان و حافظان منافع گروه تئاتر اقلیما برای پیشگیری از آسیب ها و خسارت های احتمالی در آینده توسط افراد حقیقی و حقوقی تهیه و تنظیم گردیده است.

 

دبیر شورای اخلاق حرفه ای گروه تئاتر اقلیما

 

|